“Semalt” gollanmasy: Elektron söwda söwda strategiýaňyzy nädip sazlamaly

Elektron söwdany özleşdirmek, elektron söwda strategiýasynyň barha meşhur tarapy. Müşderileri satyn almaga ýuwaşlyk bilen çekmek ädimlerini meýilleşdirip, doly ygtybarly onlaýn söwda tejribesini döretmegi maksat edinýär.

Semalt” -yň müşderisiniň üstünlikleri üçin jogapkär Igor Gamanenko, elektron söwda amallaryňyzy nädip sazlamaly we işiňizden has netijeli peýdalanmalydygy barada tejribe paýlaşýar.

Müşderileriňiziň hemmesini atlary bilen bilmek, halaýan önümleriniň nämedigini bilmek we haýsy tekliplere we dillere jogap berendiklerine düşünmegi göz öňüne getiriň. Geçmişde satyn alan önümini haçan almalydygyny bilsedim näme? Elbetde, işiňizde üstünlik gazanarsyňyz.

Müşderileriňiziň her biri hakda bu zatlaryň hemmesini bilmek mümkin bolmasa-da, bu elektron söwdany şahsylaşdyrmagyň esasy pikiri. Müşderileriňiziň satyn alma häsiýetlerine nädip düşünmelidigi we her bir müşderä teklipleriňizi sazlamak barada.

Statistikalar elektron telekeçiligi şahsylaşdyrmagyň köp sanly artykmaçlygynyň bardygyny görkezýär. Örän çylşyrymly müşderi indi şahsylaşdyrylan onlaýn dükanlarda gyzykly önümleriň bardygyna ynanýar. Satyjylaryň köpüsi degişli önümleri maslahat berýän sahypany gözden geçirýärler we 45% töweregi maslahatlary şahsylaşdyrýan sahypadan önüm sargyt edip bilerler.

Elektron söwdany özleşdirmegiň mümkin ýollary

Elektron söwdany özleşdirmek köp tarapdan amala aşyrylyp bilner. Müşderilere satyn almak tekliplerini bermegiň iň köp ýaýran usullary:

1. Nawigasiýany şahsylaşdyrmak

Bu, müşderiniň gözleg häsiýetini gözden geçirmegi we satyn alma taryhyny we ulanyjylaryň sahypa göz aýlaýyş usulyny öz içine alýar. Mysal üçin, bir müşderi önüm kategoriýasyny ýygy-ýygydan görkezýän bolsa, ýöne şol kategoriýada önüm satyn almasa, nawigasiýa elektron telekeçiligi şahsylaşdyrma önüm kategoriýasyny strategiki taýdan ýerleşdirmek üçin ulanylýar, müşderi her gezek baranda sahypa, önüm kategoriýasy ilki görýän zadyňyzdyr.

2. Öňe sürýän teklipler

Teklip motorlary, beýleki ulanyjylaryň satyn almak häsiýetini ulanyp, adamyň geljekde satyn almak isleýän önümlerini çaklamak üçin ulanyp biler. Soňra teklipler programmalar we geleşik amallary arkaly potensial müşderilere hödürlenýär. Şeýle teklipler satuwy ep-esli artdyryp biler.

3. Maglumatlar bazasynyň bölünişi

Bu, e-poçta sanawyňyzy bölmegi we taryhyna baglylykda e-poçta sanawlarynyň dürli toparlaryna dürli ýüz tutmalary öz içine alýar. Bu segment, senelere, öňki satyn almalara we ortaça sargyt bahasyna esaslanyp bilner.

4. Üçünji tarap maglumatlaryny ulanmak

Maglumat üpjün edijileri nyşana almakdan tomaşaçylaryň maglumatlary alyp bilersiňiz. Bu usul mahabatlary öz wagtynda gerekli adamlara ýetirmäge kömek edýär.

5. Subýekt setiri we mazmuny özleşdirmek

Şahsylaşdyrylan setirleri bolan e-poçta hatlarynyň açyk derejesi has ýokary. Bu düşünje gaty ýönekeý görünse-de, satuwda jadyly täsir edip biler. Şahsylaşdyrylan şahsylaşdyrylan çyzgy, müşderini bir önüm bilen tanyşdyrmak we ony satyn almaga çekmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Mazmuny hem özleşdirilmelidir. Myhmanlary alyp barşyny we demografiýasyny satyn alyp, bu işde oňyn herekete geçmek üçin mazmuny düzüp bilersiňiz.

Elektron söwdany özleşdirmegiň beýleki görnüşlerine real wagt söwdasy, kontekstli habarlaşma we dinamiki bellikler girýär. Şeýle-de bolsa, elektron söwdany özleşdirmek, teklipler üçin peýdaly modelleri döretmek üçin müşderileriň maglumatlarynyň takyk seljerilmegini talap edýär. Bu bu maşklary gaty çylşyrymly edýär. Umuman aýdanyňda, elektron söwdaňyzy özleşdirmek, öwrüliş nyrhlaryňyzy we satuwlaryňyzy ýokarlandyrmagyň iň güýçli usullaryndan biridir.

Elektron söwdany özleşdirmegiň meşhurlygynyň artmagy bilen, her bir kompaniýa müşderi maglumatlarynyň takyk we çalt ýygnalmagyny üpjün etmeli. Düzeltmegiň kemçilikli tarapynyň bardygyny ýatdan çykarmaly däldiris - kemçilikleri sazlamak erbet maslahatlara sebäp bolýar. Şahsylaşdyrma kodlary taýýarlanylanda ýalňyşlyklardan doly gaça durmaly.

mass gmail